Wann dir eis kontaktéiren wëllt, dann maacht dat am beschten iwwert folgend Weeer:

E-Mail comite@dtnouspelt.lu

Telefon : Ronny KOCH 621 372 583
Telefon : Lucien KOCH 621 294 203

Korrespondenzadress Christian DUPREL
23, am Duerf
L-8289 KEHLEN

Bankkonto (CCRA) IBAN LU26 0090 0000 6238 6636
Bankkonto (BLUX) IBAN LU32 0080 3823 8800 1003